Vedtekter


§1 Foreningens navn
Foreningens navn er Norsk pokerforbund og ble stiftet 22.3.2013

§2 Formål
Forbundets formål er å være en interesseorganisasjon for norske pokerspillere. En uttalt målsetting er å jobbe for legalisering av poker i Norge på alle områder.

§3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4 Medlemmer
Medlemmer må være 18 år. For å bli medlem må man betale medlemskontingent.

§5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett. For å kunne stille til valg i styret må man være medlem av Norsk Pokerforbund. Medlemmer som har store egeninteresser innenfor pengespillindustrien er ikke valgbare til styreverv i foreningen. Alle kandidater plikter å fremlegge alle bindinger og interesser i pengespillindustrien for årsmøtet før de stiller til valg. Tvil rundt valgbarhet avgjøres ved avstemning på årsmøtet. Styremedlemmer plikter å informere styret om endringer i bindinger og roller innenfor pengespillindustrien underveis i valgt periode. På arrangementer eller i sammenhenger hvor presidenten representerer Norsk Pokerforbund skal vedkommende ikke være merket med andre logoer enn forbundslogoen og logo til eventuelle samarbeidspartnere av forbundet.

§6 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.
Medlemmer som ikke har betalt kontingent for inneværende år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og er da ikke lenger regnet som medlemmer.

§7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan og bør, så sant forbundets økonomi tillater det, motta honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§8 Årsmøtet
Årsmøtet, som holdes årlig, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på hjemmeside og ulike sosiale medier. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§9 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt møteleder.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene ikke inneholde mer enn antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller inneholder flere navn enn antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle Norsk pokerforbunds årsmelding
2. Behandle eventuelle forslag til endring av vedtekter.
3. Behandle Norsk pokerforbunds regnskap i revidert stand.
4. Behandle Norsk pokerforbunds budsjettforslag
5. Fastsette kontingent
6. Behandle innkomne forslag
7. Velge leder, styret og to varakandidater slik det er beskrevet i § 13

§ 12 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret
Foreningen ledes av et forbundsstyre som består av president, visepresident og tre styremedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
President og fire styremedlemmer velges av årsmøtet. Presidenten for ett år, og styremedlemmer for to år av gangen, slik at to styremedlemmer er på valg hvert år. Styret velger deretter selv sin visepresident blant et av de fire styremedlemmene. For å stille til styrevalg ved årsmøtet må man melde sitt kandidatur senest tre uker før årsmøtets start.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Norsk pokerforbunds økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. I god tid før neste årsmøte skaffe til veie en valgkomite som skal innstille kandidater til styrevalget, samt påse at styrevalget blir gjennomført på en hensiktsmessig måte.
5. Representere Norsk pokerforbund utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

§ 14 Grupper /avdelinger
Norsk Pokerforbund kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Norsk Pokerforbunds årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Norsk pokerforbund, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Norsk Pokerforbund utad uten styrets godkjennelse.

§ 15 Økonomi
Norsk pokerforbund kan motta økonomisk støtte til drift, men denne støtten kan kun mottas om den ikke kommer med føringer om hva forbundet skal stå for, hvordan forbundet skal profilere seg og hvilken strategi som skal velges for å nå målene.

§ 16 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 3/4 flertall av de avgitte stemmene. Forslag til endring av vedtekter må leveres til styret senest tre uker før årsmøtet.

§ 17 Oppløsning (§ 16 kan ikke endres.)
Oppløsning av Norsk Pokerforbund kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norsk pokerforbund. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 16.

Ved oppløsning skal overskytende midler i Norsk Pokerforbund doneres til organisasjoner som jobber med å forbygge spilleavhengighet.